Záborák

Výrobce
Dostupnost
Skladem
Od 550 € bez DPH
Od 665,50 € s DPH

Popis

 

Nadstavbová aplikace pro AutoCAD Map 3D (AutoCAD One) a Autodesk Civil 3D umožňuje do DWG výkresu vložit zdarma vektorová katastrální data z ČÚZK a dostupná popisná data z RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) ve formě uzavřených polygonů, nad kterými lze po zadání různých typů záborů provést analýzu překrytí a výsledek publikovat do formátovaných XLS tabulek. Záborák nově podporuje i export do strojového formátu VFZE (Výměnný formát záborového elaborátu), který je používán na projektech pro ŘSD a Správu železnic.

Jak práce se Záborákem vypadá? Uživatel nejprve vybere požadovaná katastrální území, kde existuje digitální nebo digitalizovaná katastrální mapa, nebo lze použít i vloženou DWG/DGN katastrální mapu. Systém pak automaticky načte dostupná data z ČÚZK a vloží je do výkresu jako GIS polygonovou katastrální mapu. Po zadání různých typů záborů lze provést analýzu překrytí s výpisem dotčených parcel. Tento první výpis slouží jako podklad pro objednání placených podrobnějších dat ve formátu VFK. Jsou podporovány i informace o věcných břemenech. Po doplnění popisných dat VFK pak aplikace vygeneruje přehledný záborový elaborát v tabulkové formě tříděné podle čísla záboru, listu vlastnictví, stavebního objektu nebo čísla parcely. Grafická katastrální mapa je doplněna také o informace o vlastnících, listech vlastnictví, výměrách, a o hyperlinkový odkaz na nahlížení do katastru nemovitostí. Novinkou je pak plná podpora výstupu dle datového předpisu C3 pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD a dlouho požadovaný export do strojového výměnného formátu VFZE.

 

 

 • Import grafických katastrálních dat z ČÚZK doplněných o některé atributy z RÚIAN
 • Kromě polygonů parcel jsou importovány: hranice KÚ, budovy, definiční body parcel a BPEJ, vnitřní kresba a polygony BPEJ
 • Lze zpracovat více katastrálních území najednou včetně více popisných VFK souborů
 • Jednotlivá katastrální území jsou vybrána automaticky podle polygonu zájmové oblasti či ze souboru VFK
 • Chybějící DKM/KM-D katastrální mapu může nahradit vektorová kresba hranic parcel s parcelními čísly v souborech DWG/DGN
 • Výběr a definice zájmové oblasti nebo několik typů záborů z křivek AutoCADu
 • Rozlišení stavebních objektů a uživatelského záboru podle názvu
 • Načítání věcných břemen z placeného VFK souborů
 • Automatická konverze polygonů jednotlivých záborů a stavebních objektů podle názvů hladin šraf AutoCADu
 • Kontrola správnosti topologie polygonů jednotlivých záborů s grafickým upozorněním na chyby
 • Automatické generování hyperlink odkazů dotčených parcel pro nahlížení do KN
 • 3 typy výpisů dotčených parcel pro žádost VFK souboru (ve formátu ČÚZK)
 • Výstupní soubor se souřadnicemi polygonu zájmové oblasti ve formátu VFK
 • Vytvoření průniku parcel se zábory s automatickým číslováním jednotlivých zabraných ploch (volitelně podle světových stran)
 • Nová definice subjektů – investor/nabyvatel a jejich dodatečné přiřazení k polygonům průniku záborů
 • Nové číselníky např. ochrana nemovitosti, organizační jednotka, stupeň dokumentace a další
 • Načítání podkladů z geometrických plánů
 • Automatické vygenerování záborového elaborátu a výpisů do XLS
  • řazeno dle čísla záboru
  • řazeno dle listu vlastnictví
  • řazeno dle stavebního objektu
  • řazeno dle parcelního čísla
  • pro hromadnou korespondenci s jednotlivými podíly
  • řazeno a seskupeno podle vlastníků
  • sousední parcely
  • sousední parcely v pásu šířky X
  • sousední parcely ohraničené polygonem
  • dle datového standardu ŘSD C3 (kompletní seznam tabulek a listů)
 • Strojové výpisy
  • dle vlastníků
  • dle věcného břemene
  • export do VFZE s definicí „hlavičky“ pro komunikaci s ŘSD a Správou železnic
 • Filtr podle druhu pozemků – ZPF a PUPFL
 • Ve výpisu rozdělené plochy podle BPEJ
 • Jednotlivé listy XLS podle katastrálních území
 • Výběr hladin s inženýrskými sítěmi s rozlišením hlavní vedení x přípojka
 • Definice šířky ochranného pásma pro vybrané hladiny
 • Možnost uložit a načíst seznam definic inženýrských sítí do souboru
 • Automatické vygenerování polygonů ochranných pásem dle definice
 • Vygenerování výpisu vedení s uvedením dotčených parcel
 • Listy v Excelu s parcelami dělenými dle délky sítě, plochy ochranných pásem, plochy ochranných pásem mimo vlastní vedení (pro věcná břemena apod.)
 • Informace o vlastnících jsou načteny do katastrální mapy – vhodné pro barevné rozlišení parcel jednotlivých vlastníků
 • Styly zobrazení mapy včetně popisků parcel a záborů lze uložit a podle potřeby načíst
 • Definice a přiřazení vlastních atributů pro barevnou tematizaci
 • Možnost práci kdykoliv přerušit a zase se k ní vrátit díky ukládání dat do externí databáze SQLite

Aplikace podporuje tyto typy záborů: zájmová oblast, trvalý zábor, trvalý zábor bez výkupu, dočasný zábor, dočasný zábor do 1 roku, dočasný zábor nad 1 rok, uživatelský zábor a stavební objekt.